Strona główna

WYTYCZNE PUBLIKACJI w CZASOPIŚMIE ‘SPACE-SOCIETY-ECONOMY’


Termin nadsyłania artykułów: 31 sierpnia 2017 r.

Procedura obiegu pracy zgłoszonej do opublikowania

 1. Autorzy składający prace do publikacji są zobowiązani do podania następujących informacji:
  1. jaki jest wkład poszczególnych autorów w powstanie publikacji (w %), z podaniem ich afiliacji (miejsce pracy autorów),
  2. kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji
  3. jakie są źródła finansowania materiałów do publikacji oraz wkład instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).
 2. Autorzy składający publikacje do druku powinni przestrzegać zasad etyki obowiązujących w nauce i mieć świadomość, że „ghostwriting” i „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej. Wszelkie wykryte przypadki tego typu praktyk będą ujawniane, a odpowiednie podmioty o tym informowane, np. instytucje zatrudniające autorów, a przez Redakcję Czasopisma dokumentowane.
 3. Główną odpowiedzialność za publikację ponosi autor (autorzy) ją zgłaszający.

Procedura przyjęcia do druku

 1. Złożone publikacje zgodnie z „Procedurą obiegu pracy zgłoszonej do opublikowania” będą podlegać recenzji wewnętrznej.
 2. Recenzję wewnętrzną przeprowadza Redaktor Naczelny wraz z Redaktorem Tematycznym.
 3. Otrzymanie pozytywnej recenzji wewnętrznej kwalifikuje do dalszej procedury.

Procedura recenzowania

 1. Redakcja do każdej publikacji wyznacza dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki,
 2. Teksty powstałe w języku obcym będą oceniane przez recenzentów, z których co najmniej jeden jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
 3. Redakcja Czasopisma przy każdej publikacji będzie dążyć do wyboru recenzentów niezależnych i nie związanych z autorami prac. w innym przypadku recenzent będzie zobligowany do podpisania deklaracji o braku konfliktu interesów (bezpośrednie relacje osobiste, relacje podległości zawodowej, bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji).
 4. Recenzje będą miały charakter pisemny, a każdy z aplikujących będzie miał wgląd i możliwość ustosunkowania się do niej.
 5. Lista recenzentów raz w roku jest zamieszczana na stronie internetowej czasopisma.
 6. Procedurze recenzyjnej podlegają wszystkie artykuły i opracowania nadesłane przez autorów i wstępnie zakwalifikowane do druku przez Radę Redakcyjną. Wstępna kwalifikacja polega na ocenie naukowości, dopasowania tematyki artykułu do profilu pisma i jego strony formalnej oraz spełnienia wymogu procedury obiegu pracy zgłoszonej do opublikowania.

Zasady dotyczące recenzowania artykułów w czasopiśmie.

Redakcja Space-Society-Economy przyjęła następujące zasady recenzowania tekstów zamieszczanych w naszym piśmie wynikające z zaleceń zawartych w broszurze opublikowanej przez MNiSW pt.: „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”. Szczególnie zwracamy uwagę na:

 1. zasadę podwójnej anonimowości (double-blind review process), nazwiska recenzentów ujawniane są wyłącznie na stronie internetowej pisma lecz bez powiązania ich z recenzowanymi tekstami,
 2. dobór merytoryczny i kompetencje recenzentów, recenzenci posiadają co najmniej stopień doktora,
 3. taki dobór by recenzent i recenzowany nie pozostawali w bliskich relacjach osobistych lub służbowych,
 4. pisemny charakter recenzji i jej przygotowanie według ujednoliconego formularza, recenzja musi kończyć się jednoznaczną konkluzją o dopuszczeniu artykułu do druku lub jego odrzuceniu,
 5. przedstawienie recenzji autorowi i możliwość ustosunkowania się do niej,
 6. publikowanie tylko tych tekstów, które otrzymały dwie pozytywne recenzje,
 7. Formularz recenzji do pobrania: wersja polska; English version.

Wymogi techniczne

Forma artykułu:

 • objętość artykułu (wraz z tabelami i rysunkami): maksymalnie 1 arkusz wydawniczy (15-20 stron),
 • tekst właściwy pisany czcionką Times New Roman, 12 pkt., z odstępami między wierszami 1,5 i z numeracją strony ciągłą w prawym górnym rogu strony,
 • marginesy: 2,5 cm,
 • przypisy: u dołu strony z numeracją ciągłą arabską (w przypisie nie umieszczamy bibliografii),
 • tablice z numeracją autora, tytułem nad tablicą właściwą; z objaśnieniami i źródłem danych pod tablicą,
 • rysunki w formie elektronicznej z numeracją ciągłą arabską i tytułami u dołu,
 • rysunki: koniecznie czarno-białe z zastosowaniem szrafu,
 • liczba rysunków i tabel łącznie nie powinna przekraczać połowy liczby stron (np. jeśli artykuł ma 20 stron to łączna liczba rys. i tabel nie powinna być większa niż 10 stron),
 • elementy zeskanowane: w rozdzielczości 300 dpi.

Bibliografia

 • notek bibliograficznych nie umieszczamy w przypisach,
 • w tekście obowiązuje odwoływanie do literatury w systemie „harwardzkim”, w nawiasie nazwisko autora i rok wydania bez przecinka - bez inicjału imion (np. Kot 2003),
 • spis literatury na końcu artykułu w układzie alfabetycznym: nazwisko autora, inicjały imion, rok, tytuł, wydawnictwo, miejsce wydania (np. Kot J., 2003, Strategia, PWN, Warszawa).

WYMAGANIA:

 1. wersja elektroniczna (e-mail: osrodekbadawczy@geo.uni.lodz.pl)
 2. tytuł i streszczenie w języku angielskim - 1 strona A4,
 3. zarys treści w języku polskim - na początku artykułu (ok. 5 wierszy),
 4. słowa kluczowe,
 5. dane autora (na końcu tekstu) – stopień naukowy, imię i nazwisko oraz miejsce pracy (uczelnia, katedra, zakład).

Ważne informacje

 • konferencja jest bezpłatna,
 • najlepsze artykuły zostaną opublikowane w czasopiśmie Space-Society-Economy, bądź innym znaczącym periodyku,
 • konferencja (wystąpienia, postery) odbywa się w języku polskim.

Organizatorzy konferencji:

 • Ośrodek Badawczy Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego w Uniwersytecie Łódzkim, przy współpracy z:
 • Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej - Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego,

Cel konferencji

Celem III edycji konferencji „Wzorce rozwoju lokalnego – lokalna polityka przestrzenna” jest wymiana doświadczeń w interdyscyplinarnym zespole naukowców i ekspertów w zakresie uwarunkowań, obecnych trendów, jak i możliwości rozwoju lokalnego w świetle założeń polityki przestrzennej na różnych szczeblach decyzyjnych. Sprawa rozwoju na poziomie lokalnym ma zdecydowanie kluczowe znaczenie w kreowaniu polityki przestrzennej. Dla jej sprawnego prowadzenia konieczne jest również integrowanie zagadnień z zakresu rozwoju gospodarczego, społecznego czy kulturowego.

Zadaniem konferencji jest pogłębienie zainicjowanej interdyscyplinarnej współpracy naukowców i ekspertów pod auspicjami Ośrodka Badawczego Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego w Uniwersytecie Łódzkim. Na gruncie prac konferencyjnych powstanie platforma oparta na sieci powiązań pomiędzy zaproszonymi naukowcami i ekspertami. Zapoczątkowane relacje mają stanowić również inspirację do wspólnych projektów badawczych zarówno pomiędzy przedstawicielami różnych środków naukowych, różnych dyscyplin naukowych oraz podejścia teoretycznego i praktycznego do problemów rozwoju lokalnego.

Dane kontaktowe

Ośrodek Badawczy Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego

ul. Kopcińskiego 31,
90-142, Łódź, Polska
e-mail: osrodekbadawczy@geo.uni.lodz.pl
osoby do kontaktu:
dr Szymon Wiśniewski,
dr Marta Borowska-Stefańska,
dr Katarzyna Leśniewska

Miejsce konferencji

Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki
ul. Kopcińskiego 31,
90-142, Łódź (Polska)

Ważne terminy

 • 15 marca 2017 r. - termin nadsyłania zgłoszeń
 • 31 marca 2017 r. - konferencja
 
 
Wydział Nauk Geograficznych UŁUrząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego